Monthly Archives: March 2015

Create Bash-script service for Debian

ในบางครั้ง เราต้องการให้โปรแกรมที่เราเขียนขึ้นรันเมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมา และใน Debian นั้นสามารถทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการสั่งให้เรียกโปรแกรมจากไฟล์ crontab หรือ rc.local ซึ่งในวันนี้จะเสนอวิธีที่นำโปรแกรมมาสร้างเป็น Bash-script แล้วนำไปผูกกับ service ของระบบปฎิบัติการ Debian

การสร้าง Bash-script แล้วจึงนำไปถูกกับ Service มีข้อดีคือ เราสามารถสั่งเปิดปิดโปรแกรมของเรา รวมถึง restart ได้ผ่านทางระบบ service ของ Debian ได้นั่นเอง ซึ่งนี่คือตัวอย่างของวิธีการดังกล่าว PiCam-Setup เป็นการสร้าง Service ในการเปิดกล้องให้กับ Raspberry Pi โดยใช้ไลบรารี่ mpeg-streamer

มาเริ่มกันเลยดีกว่า อย่างแรกที่ต้องมีคือโปรแกรมที่อยากให้ทำงานก่อนในที่ใช้โปรแกรม my_program.py จากนั้นเขียนไฟล์ Bash-script ดังนี้

#!/bin/bash
# /etc/init.d/MyService.sh

function startService()
{
  ./my_program.py &
}

case "$1" in
  start)
    echo "Starting my_program.py"
    startService
    ;;
  stop)
    echo "Stopping my_program.py"
    killall my_program.py
    ;;
  status)
    echo "Not supported yet"
    ;;
  restart)
    echo "Restarting my_program.py"
    killall my_program.py
    start
    sleep 2
    ;;
  *)
    echo "Usage: $0 {start|stop|restart}"
    exit 1
    ;;
esac
exit 0

จากนั้น เราต้องก็อปปี้สคริปข้างบนไปไว้ /etc/init.d/ จากนั้นก้ update-rc.d ตามคำสั่งดังนี้

# cp MyService.sh /etc/init.d/
# chmod +x /etc/init.d/MyService.sh
# update-rc.d MyService.sh defaults

เพียงเท่านี้เราก้จะได้เซอร์วิสที่เป็นของเราเองแล้วครับ

Advertisements